Rettferdighet – din nye identitet!

Av og til vasker jeg bilen. Jeg må innrømme at det er alt for sjelden. Men når bilen er nyvasket og fin, kjører jeg alltid ekstra forsiktig til å begynne med. Jeg forsøker å unngå vanndammer og sølepytter, holder ekstra avstand til bilen foran, og jeg prøver på alle måter å bevare bilen ren. Selvsagt varer det ikke lenge. Plutselig sprutes siden på bilen opp av en lastebil eller trailer som passerer meg i motgående felt, og dermed er det gjort. Når bilen ikke lenger er helt ren, slutter jeg å være så forsiktig. Hva har dette med rettferdighet å gjøre?

Rettferdig ved tro
Reformasjonens far på 1500-tallet, Martin Luther, strevde med et stort spørsmål i munkecellen: ”Hvordan kan et menneske stå rettferdig innfor Gud?” Han prøvde å tenke rene tanker, gjøre gode gjerninger, lese og be, men det strakk ikke til. Han så hvordan den katolske kirken solgte syndsforlatelse og rettferdighet gjennom avlatshandel. Det som løste Martin Luther var ordene fra Rom 1:17: “Den rettferdige skal leve ved tro.”
Ut fra dette ordet begynte reformasjonen som kom til å forandre millioner av menneskers liv over hele verden, og faktisk kirkebildet i Europa; Rettferdiggjørelse ved troen på Jesus alene!

Forståelse av rettferdighet
Jeg er veldig glad i Hebreerbrevet. Her forklares forskjellen på den gamle og nye pakt på en glitrende måte. Nødvendigheten av å forstå budskapet om rettferdighet, er tydelig: ”For den som lever av melk, er et spedbarn og forstår seg ikke på budskapet om rettferdighet” (Hebr. 5:13). Noe av det første vi trenger å få tak i som kristne, er budskapet om rettferdighet i Jesus Kristus. Ved troen på Jesus er vi helt rettferdige, like rettferdige som Jesus selv. Hvis man ikke ser dette, blir kristenlivet et strev etter å oppnå rettferdighet. Igjen må man betale for sine synder med gode gjerninger, almisser og offer, men til ingen nytte. Det eneste vi kan gjøre er å ta imot det offer og den gave som ble gitt, en gang for alle, nemlig Jesus Kristus. Det setter fri! Med denne grunnvoll i livet kan man begynne å vokse i tro og utvikle det kristne liv. Uten dette blir kristendom redusert til en religion med selvstrev og fordømmelse.

Ny identitet
I den ”lutherske verden” har fokuset ofte vært sterkere på loven og synden, enn på rettferdigheten. Norsk kristenhet er preget av dette. Ofte har bekjennelsen om at ”vi synder daglig i tanker, ord og gjerninger” vært mye sterkere enn bekjennelsen av rettferdigheten i Kristus. Jesu blod renser oss fra all synd, og vi trenger alle denne rensende kraften i vårt liv hele tiden. Men gjennom troen på Jesu død og oppstandelse er vi erklært rettferdige. Det er vår stilling og nye identitet i Kristus. Kenneth E. Hagin skriver noe som forklarer dette: ”Du blir ikke en fisk ved å falle i vann. Du blir våt. Da gjelder det å tørke seg igjen”. Den som har tatt imot Jesus er helt rettferdig – hele tiden. Men når vi synder og faller, må vi ”tørke oss
igjen” og la Jesu blod rense oss fra vår synd.

Helt rettferdig
Tilbake til den nyvaskede bilen. Noen mener at budskapet om nåde og rettferdighet fører til at man ikke tar synden på alvor. Da har man misforstått. Når bilen er nyvasket vil man gjerne beholde den ren. Forståelse av rettferdigheten i Jesus gjør at man ønsker å leve rettferdig. Lov og bud vekker synden, men nåde og rettferdighet er en kraft i livet til å vokse og seire!
Det skal mye til å overbetone rettferdigheten i Kristus. I stedet bør vi våge å tro på den helt og fullt. Jeg gratulerer deg som har tatt imot Jesus; Du er helt rettferdig!

Kirke som Jesus

Verden har forandret seg radikalt de siste tiårene.  Ingenting er lenger “sikkert som banken”. De bestående normer og institusjoner som tidligere skapte trygge rammer rundt menneskers liv, fungerer ikke lenger på samme måte.  Det gjør heller ikke kirken. Vi ser at begrepene “kristen” og “kirke” stadig utvannes og tilpasses tidens trender, og mange vet ikke hva de skal tro. Derfor er det viktig å definere hva det er å være en kristen, og hva er det å være menighet eller kirke i vår tid.

Tilbake til Jesus
For meg blir svaret å gå “tilbake til Jesus”. Jesus er selve kristendommens kjerne. Verden behøver å møte en kirke som ligner Jesus.  Den institusjonelle og religiøse kirke har ikke svaret, men Jesus er svaret. Den kirke som har Jesu liv og som ligner Ham, vil ikke bare overleve, men vokse! Jesus brydde seg om mennesker, Jesus var sosial og bygde relasjoner, Jesus var full av nåde og sannhet, Jesus levde i det overnaturlige, Jesus var bevisst sin identitet og sitt oppdrag. Slik kunne vi fortsette!

Identitet
Jesus var bevisst sin identitet. Han visste hvem han var, hvor han kom fra, og hvilket oppdrag han hadde i denne verden. Som kristne må vi vite det samme.  Vår identitet er ikke “vi lutheranere”, “vi baptister”, “vi pinsevenner”, “vi karismatikere” osv., men vår identitet er i Jesus. Vi er Guds barn, borgere av himmelens rike, jordens salt og verdens lys, og vi er Jesus til stede i verden. Vi er kristne! Vi er kirken! Kirke er ikke et sted vi går til, men det er noe vi er. Kirkebygninger og funksjonelle lokaliteter har sin hensikt, men de er ikke menigheten eller kirken! Vi går ikke til kirken på søndag, vi kommer sammen som kirke! Hvis vi skal være en relevant  kirke for mennesker i vår tid, må vi forstå at kirke er et liv blant mennesker der de er.

Oppdrag
Jesus var fokusert på sitt oppdrag. Det bør vi også være. Jesus sier at slik han var sendt til verden, er vi sendt til verden. Vi er her i Kristi sted, på hans vegne. Ikke som sinte krigere som fordømmer mennesker, men som gode ambassadører.
Erkebiskop William Temple uttalte i sin tid: “
Kirken er den eneste institusjon som eksisterer til fordel for de som ikke er medlemmer“.  Verden er full av selvopptatte kristne, spesielt i den vestlige verden, som kommer “til kirken” på søndag for å få.  Tradisjonalisme, innadvendthet og loviskhet gjør at mange ikke lenger kommer til møter og gudstjenester. Det ble for tungt. Når vi kommer sammen er det for å få for å gi! Vi må ut av det innadvendte og inn i det utadvendte!  Vårt oppdrag er rett og slett å redde verden!

Kirke der folk er
Jeg tror vi må være kirke der folk er, i hverdagen. Det vil også fylle våre kirkebygninger med mennesker som har møtt Jesus som er realitet i sine liv, og fått sine behov møtt, gjennom oss!