Ja til reservasjonsmulighet for leger

Regjeringens forslag om reservasjonsmulighet for leger når det gjelder henvisning til abort, er på høring med frist 30. april. Ved å løfte spørsmålet ut

i den enkelte kommune har den ellers så dyktige helseminister, Bent Høie, åpnet for mye strid og uro i kommunene. Etter min mening ville det beste være i denne saken at den avgjøres på nasjonalt nivå.

For det første er det viktig å se hva saken gjelder. Forslaget om reservasjonsrett handler ikke om innskrenkning av abortloven, og det er heller ikke et angrep på kvinners rettigheter.
Det er en kjent sak at Kristelig Folkeparti ønsker en ny abortlov som tar utgangspunktet i “retten til liv”, men det er ikke det denne saken dreier seg om. Dette handler om hvorvidt det skal være mulig for fastleger å ha en reservasjonsmulighet.

En stor del av presse og media synes ikke å ha forstått sakens kjerne, og bidrar dessverre til at denne debatten kommer helt ut av proporsjoner.

Partiet Venstre sier at “med regjeringens forslag skal leger over hele landet kunne utøve sin egen motstandskamp mot abortloven på legekontoret i møte med ufrivillige og ofte sårbare kvinner”. La det være sagt med all tydelighet; legekontorene skal selvsagt ikke være propagandakontorer verken for eller imot abort! Det finnes muligens eksempler begge veier, men en gravid kvinne skal som alle andre som oppsøker sin fastlege eller en helseinstitusjon blir møtt med respekt. Jeg forutsetter derfor at leger som av personlige samvittighetsgrunner henviser en kvinne videre til en annen lege, gjør dette på en respektfull måte!

Venstre mener også at menneskerettigheter står i fare ved dette forslaget, og de føyer til at “en lege ikke kan reservere seg mot noe som helst”. Det siste taler for seg selv, og det er ikke på linje verken med FNs uttalelser om samvittighetsfrihet i vanskelige etiske spørsmål, eller med Norsk legeforenings vurderinger omkring dette.

La oss se litt på hva høringsforslaget legger opp til, og hvordan dette kan fungere i praksis. For det første vil det bli kjent hvilke fastleger som ønsker å bruke denne reservasjonsmuligheten, slik at på de fleste steder i vårt land kan den aktuelle kvinnen velge en annen lege. I de tilfeller hvor en lege henviser til en annen lege, skal hun få mulighet til konsultasjon innen neste virkedag. Høringsforslaget sier også at der det ikke er noen annen lege skal kvinnens rett gå foran reservasjonsretten.

Det må gå det gå an i et samfunn som fremhever toleranse og gjensidig respekt som viktige verdier, å finne en ordning hvor samvittighetsfrihet for denne gruppen leger ivaretas uten at gravide kvinner krenkes.
Toleransens vei bør ikke ha enveiskjøring.

Reklamer