Bygge landet

Jeg glemmer ikke et TV-intervju for noen år siden med en selfanger fra New-Foundland. Det var ikke selfangsten som engasjerte meg, men noe han sa. På spørsmål om hvorfor han drev med dette, svarte han med stolthet og styrke i stemmen: “Jeg gjør det for å forsørge min familie og bygge min nasjon!” Hvilken innstilling!
Vi er alle en del av noe større, og vi har alle et ansvar for det samfunnet vi er en del av. Vi er med å bygge vårt land. Norge er et godt land, men landet må hele tiden bygges med rette holdninger og verdier. Hver generasjon må erobre de kvaliteter som har ført vårt land dit det er i dag.

Vår tid er full av egoisme og selvopptatthet. Det store er å realisere seg selv. I det materialistiske Norge er det lett å gå seg bort i sin egen lille verden, og miste de viktigste verdier. Ikke misforstå. Jeg tror ikke på janteloven, men jeg tror på et samfunn hvor kvinner og menn har like muligheter til å realisere planer og mål for livet, og maksimalt bruke de talenter og gaver man har fått. Men ingen av oss lever bare for oss selv. Vi er alle en del av en sammenheng, både i den historiske lenke og der vi er satt i dag.

Familien er en viktig enhet i samfunnet. Gode ekteskap og familier bygger gode samfunn. Men også ekteskapet og samlivet må bygges dag for dag med rette holdninger og verdier. Tilgivelse og respekt er nøkkelord. Det er når jeg vil den annens beste at jeg får ut det beste av meg selv. Om man velger å leve som enslig er man like fullt en del av en større sammenheng; slekt, venner og samfunn. Isolasjon er ikke en god vei for noen.

Sammen skal vi bygge et godt samfunn. Som selfangeren fra New Foundland jobber vi ikke bare for å tjene penger og skaffe oss selv et godt liv. Vi er med å bygge vårt land. Uansett hva man gjør og hvor man er satt er det viktig å ha en byggementalitet! Vi kan alle være med å gjøre en forskjell i andre menneskers liv og påvirke positivt der vi er.
Framtiden er ikke i bare i Guds hender, men i våre hender!

Reklamer

Bare sammen kan vi seire

Ingen kan vinne helt alene. Det er alltid et team bak enhver seier. “1-tallet” er rett og slett for lite til å oppnå storhet og resultater. En av de historiene som fascinerer meg, er hvordan Tenzig Norgai fra Nepal og Edmund Hillary fra New Zealand besteg toppen av Mount Everest som de første i historien. 29. Mai 1953 sto de på toppen av dette enorme fjellet som er målt til 8848 meter over havet.

Samarbeid ga suksess.
Senere fortalte Norgai og Hillary at årsaken til at ingen hadde klart det før, var manglende evne til samarbeid. Det var alltid noen som ville være eneren og få æren alene for å bestige fjelltoppen. Flere forulykket i sine forsøk på å risse sitt navn inn i historiebøkene. Disse to forteller at de ble enige om å  gjøre det sammen, og de fortalte aldri noen gang hvem av de to som egentlig var den første til å sette foten på det høyeste punktet. Tenzig døde i 1986 og Hillary i 2008. Ingen av dem avslørte hemmeligheten. Det var samarbeidet som var suksessen.

Lederskap er nødvendig. Manglende lederskap skaper stagnasjon og isolasjon, men på den annen side representerer modige ledere de store mulighetene til nytenkning og samarbeid! Vi har mye å lære av historien om Norgai og Hillary. De satte hensikten og målet foran sine egne ambisjoner. Dessverre finnes det også blant pastorer og kristne ledere en type feil sammenligning og konkurransementalitet. Med tanke på de enorme oppgaver vi står foran behøver vi å legge tilside egoistiske motiver og ambisjoner og sammen strekke oss mot de store fjelltoppene.

Jeg tror på ærlige relasjoner. I Stavanger har vi et levende og varmt fellesskap blant byens pastorer. De “gode, gamle” fellesmøtene har vi lagt ned, men relasjonene er åpne og ærlige, og vi står sammen på en synlig og tydelig måte i byen og for folket. Jeg tror ikke det viktigste er å ha felles arrangement. Det som først og fremst teller er at ledere velsigner hverandre, taler vel om hverandre og støtter hverandre, uten konkurransementalitet.

Sammen kan vi seire.
Jeg mener selvsagt ikke at vi skal oppgi våre visjoner. Vi er ulike, og vi må heie hverandre fram og glede oss når det lykkes for andre, og når noen reiser ut over det alminnelige. Vi behøver énere, men ingen er kalt til å stå alene. Bare sammen kan vi seire!

Et troverdig verdiparti

Noen har stilt spørsmål ved Kristelig Folkepartis tydelighet i verdispørsmål. Det er selvsagt gode folk som står for kristne verdier i mange partier, men grunnleggende er det viktig å understreke at Kristelig Folkeparti er det eneste partiet hvor alle tillitsvalgte og listekandidater må forplikte seg på verdier som er hentet fra Bibelen og det kristne verdigrunnlaget.

KrFs politikk bygger på tre kjerneverdier; menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar. Partiet går i år til valg på: “Menneskeverd i sentrum”. Dette er meget viktig. Menneskesynet vil avgjøre mye for vårt lands framtid. Menneskesynet og verdigrunnlaget er også en hovedårsak til mitt engasjement i KrF. Norge trenger KrF som et tydelig og troverdig verdiparti, og det er nettopp der partiets berettigelse ligger.

Noen har betvilt KrF siden det ser ut til å gå mot en opphevelse av bekjennelsesparagrafen ved neste landsmøte. Det er riktig nok ikke bestemt, men jeg har personlig gått inn for en endring hvis forpliktelsesgrunnlaget er tydelig. Å forplikte seg på kristne verdier hentet fra Bibelen og partiets program vil sørge for at de som er titllitsvalgte og øverst på våre lister, står for tydelige verdier som vi vil bygge framtidens Norge på. Jeg oppfatter ikke dette som en åpning for f.eks muslimer eller humanister i partiledelsen, men som en tydeliggjøring av verdigrunnlaget. Så ønsker vi alle på laget som vil stille seg bak et slikt verdigrunnlag.

Noen har etterlyst KrFs stemme i abortsaken. Kristelig Folkeparti har vært og er imot gjeldende abortlov. Det er ett eneste parti i Norge som igjen og igjen fremmer forslag om forandring av abortloven i Stortinget, og det er KrF. Dessverre er det ingen andre partier som støtter dette. Vi tror på retten til liv fra unnfangelse til den naturlige død. Derfor ønsker vi nåværende abortlov erstattet med en ny lov som tar utgangspunkt i retten til liv! Det finnes situasjoner da abort er eneste løsningen, men hovedvekten må legges på å skape rette holdninger og gode ordninger, slik at flest mulig har mulighet til å bære fram sitt barn.

Enkelte har stilt spørsmålstegn ved KrFs syn på ekteskapet og den nye ekteskapssloven. KrF ønsker å reveresere den nye ektskapsloven, slik at lovens gamle definisjon av ekteskapet som en ordning mellom mann og kvinne gjenopprettes. Vårt kristne menneskesyn gjør at vi verdsetter alle mennesker uansett etnisitet, religion, kjønn eller legning, men ekteskapet handler om én mann og én kvinne.

Norge bygger på en kristen kulturarv. Det må fortsette til det beste for alle innbyggere i vårt land.  Kjærlighet er ikke bløtaktighet, godhet er ikke dumhet, og toleranse fungerer ikke uten faste holdepunkter. Ut fra vår kristne arv og røtter kan vi inkludere og integrere mennesker i et trygt og godt og mangfoldig samfunn.