Lederskapsvegring

En leder må ha et ydmykt hjerte, og kjenne sin begrensning. Ingen leder kan klare alt alene, det må et team til for å vinne og oppnå resultater. Men på den annen side, uten en god leder kan heller ikke verdens beste team vinne! Sunt og godt lederskap handler ikke om å være diktator eller “boss”, men om å lede med kraft og visdom, og med tjenersinn. En leder behøver tillit, og tillit vinnes over tid. Tillit er heller ikke noe man bare får en gang for alle, det må fortjenes og vinnes hele veien. Dessverre finnes det uten tvil ledere som har misbrukt sitt lederskap, for eksempel ved å være maktsyk, underslå penger, eller utnytte stillingen til moralske overgrep.  Alt dette er beklagelig og tragisk, og det verste av alt er når slikt skjer innen en kristen sammenheng hvor alt skulle og burde være ekstra trygt og tillitsfullt. Men enkelte tilfeller av misbruk må ikke føre til en generell negativ holdning til eller frykt for lederskap!

Lederskapsvegring
Det finnes en lederskapsvegring i vårt samfunn. Mange ledere får aldri være eller bli de lederne de skulle være. Mangel på støtte og oppmuntring er en av årsakene til dette. Frykten for sterke ledere kan lamme en organisasjon, og lederen står uten den frihet og styrke som må til for å være den lederen man burde være. Mange er opptatt av faren ved sterke ledere, men det finnes nok av eksempler på at mennesker rundt en leder styrer og kontrollerer lederen i stedet for å gi støtte og kvalitet inn i lederskapet. Her er eksemplene mange fra tradisjonelt menighetsliv hvor prester og pastorer ofte har vært handlingslammet på grunn av mangelen på tillit og støtte til virkelig å være ledere. Ledere behøves på alle plan i menighet og samfunn, og disse bør få den oppbakking de behøver og gis forutsetninger til å fungere som gode ledere.

Våg å være en leder
Det finnes sikkert ledere med feil motiv, og det er beklagelig. Men det største problemet er nok ikke de få som har feil motiv, men alle de som ikke våger å være de lederne Gud har kalt dem til, eller får hjelp og mulighet til å være det. For mange ledere i dag blir rett og slett presset for massivt, ensomheten for stor, og utfordringene for mange til at de klarer å stå distansen ut. Min oppfordring er; våg å være den lederen Gud har kalt deg til å være, og invester tid i opplæring og skolering. Og til folket rundt lederen vil jeg si; Være en aktiv og støttende medarbeider, en som gir lederen mulighet til å fungere maksimalt til det beste for teamet og for alle!

Reklamer

Gi KrF en ny sjanse

Jeg har gitt min støtte til Kristelig Folkeparti, ikke fordi jeg er fornøyd med alt i partiet, men rett og slett fordi jeg tror KrF er den beste muligheten vi har som verdibevisste kristne til å få innflytelse i dagens politiske Norge.

Det er ingen tvil om at Kristelig Folkeparti gjennomlever en krise. Mange er tydelig skuffet over partiet, og det virker som det lekker til begge politiske sider.

I denne situasjonen er ikke løsningen å forlate partiet, men heller en viktig tid for å komme på banen og engasjere seg.

De gode sakene i kø!
Jeg har nettopp lest igjennom store deler av partiprogrammet, både lokalt og nasjonalt. Her står de gode sakene i kø! Kristelig Folkeparti er det eneste partiet som har Bibelens prinsipper og de kristne verdier som grunnlag. Og undersøkelser viser at 30% av landets befolkning støtter i hovedsak partiets program, så her er det muligheter. Da blir utfordringen å tale disse sakene med mye større frimodighet og tydelighet. Og uansett om det blir bekjennelsesparagraf eller en ny forpliktelsesparagraf er poenget at de som leder og velges for dette partiet må bygge på Bibelens prinsipper og de kristne verdier!

Gi KrF en ny sjanse
Jeg er opptatt av rollefordelingen mellom kirke og politikk. Et politisk parti skal ikke være en menighet, selv om det bygger på et kristent verdigrunnlag. Her stiller noen urealistiske krav til hva et parti kan oppnå. Det gis etter min mening alt for liten oppmerksomhet til hva KrF virkelig har oppnådd til det beste for landet.
På tross av partiets svakheter er det ingen grunn til å forlate partiet og stemme på kristne småpartier eller andre partier som flagger en eller to “kristne saker”.
Gi heller KrF en ny sjanse!

Kirke og politikk

Som hovedpastor i en kirke gjennom 30 år valgte jeg å ikke engasjere meg partipolitisk. Likevel har jeg ofte talt klart om samfunnsspørsmål og politiske saker. Nå som pastor og rådgiver i en friere rolle vil jeg fortsatt henvende meg positivt til mennesker uansett politisk farge, og jeg synes også det er bra og viktig at det er tydelige kristne i ulike politiske partier. Jeg har ikke tro på sekterisme verken i den kristne eller politiske verden. Men et større og sterkere KrF vil tjene til Norges beste.

Unikt og viktig parti
Det er mye godt i mange partier, men Kristelig Folkeparti er det eneste som har som hovedsak og verdigrunnlag å bygge landet på Bibelens prinsipper og de kristne verdier. Dette er unikt og viktig. Jo, det har vært en del uro i KrF og partiet har mistet mange velgere de siste årene. Mange er tydelig skuffet over partiet, og det virker som det lekker til begge politiske sider. Det er utfordrende å være et ”kristent parti” i en tid med så store forandringer både kulturelt, sosialt og moralsk, og hvor ikke minst media har alt for lite fokus på KrFs kjernesaker.

Tre kjernesaker
Kristelig Folkeparti har tre kjernesaker: Menneskeverd, retten til liv og forvalteransvar. Dette er ikke de mest populistiske sakene og mange av synspunktene er ikke politisk korrekte, men de behøves som aldri før! Partiets program bærer i seg visjonen om et samfunn bygd på kristne verdier. Likevel behøves disse sannheter å konkretiseres og målbæres med ny tydelighet og ny friskhet, slik at de blir forstått og kommunisert ut på en relevant måte i en ny tid. Det gjelder både nasjonalt og lokalt. Høstens valgkamp blir en viktig test på dette! KrF går til valg på mottoet ”Menneskeverd i sentrum”, og i dette ligger det store muligheter til å nå fram med både verdier, holdninger og aktuelle saker!

Kirke og politikk
Jeg er opptatt av rollefordelingen mellom kirke og politikk. Et politisk parti ikke er eller skal være en menighet, selv om det bygger på et kristent verdigrunnlag. Her stiller noen urealistiske krav til hva et parti kan oppnå. Det gis etter min mening alt for liten oppmerksomhet til hva KrF virkelig har oppnådd til det beste for landet. På tross av partiets svakheter er det ingen grunn til å forlate partiet og stemme på kristne småpartier eller andre partier som flagger en eller to ”kristne saker”. Da er det er bedre å gi KrF en ny sjanse!

Samfunnsengasjement
Det er viktig at kristne ledere våger å gi klare signaler i samfunnsdebatten. Jeg mener at kristenledere må være mer frimodige og våge mer i på dette område. Evangeliet er de gode nyhetene til alle, og med det i bunnen kan man stå fram som en positiv aktører i samfunnsdebatten. Det handler ikke om å fordømme mennesker, påtvinge noen en kristen tro, eller å overføre menighetslivet til samfunnslivet, men om positivt å peke på verdier og holdninger som kan gjøre Norge til et enda bedre samfunn. Derfor sier jeg ja til Kristelig Folkeparti!

Politikerforakt

Politikere er mennesker, på godt og vondt, som alle oss andre. Politikere må også tåle mye, og det skal de, når de har valgt å stille seg i det offentlige søkelys. De må finne seg i at det stilles store krav. Lederskap handler om karakter og integritet, ikke først og fremst om å ha de rette meninger eller være den dyktigste debattanten. Likevel vil jeg advare mot en forakt for politikere.

Stort press
Først og fremst har politikerne selv et ansvar for å skape tillit og troverdighet, og her er det mye å hente i forhold til valgløfter og ofte alt for mange store ord som ikke stemmer med virkeligheten. På den andre siden har de politiske ledere press fra alle kanter. Der alt fra forventninger i eget parti til press fra folkeopinionen og lobbygrupper, og ikke minst media. I tillegg har en statsråd eller en stortingsrepresentant også en familie som betaler sin del av prisen, og presset på hjemmebane er ofte mye større enn man tenker på.

Innflytelse er verken synd eller skam
Mange synes å mene at de fleste politikere har uedle motiver og jobber bare for seg og sin egen sak. Media bygger opp rundt dette og forsterker ofte et slikt inntrykk ved sin til tider respektløse måte å omtale våre politiske ledere på.
Jeg tror at de aller fleste politikere har gode motiver, uansett hvilket parti de tilhører. De ønsker å gjøre en samfunnsinnsats. Det å ønske innflytelse er verken synd eller skam!

Takknemlige
Vi skal være takknemlige for at så mange er villige til å stille opp og stikke hodet fram! Det handler om livsnerven i demokratiet. Så er det riktig at det stilles krav til dem, men de som sitter ved TV skjermen og vet alt om feilene alle andre gjør, enten det er på fotballbanen eller i den politiske arena, må besinne seg en smule. Det må media også!
En god idé kan være å sende en mail eller et brev til politikere som du har lyst til å gi en oppmuntring, og hvorfor ikke gjøre som Bibelen oppfordrer oss til: Be for dem!