KrF og klar tale om tro og bekjennelse

Jeg er av de som hilser de nye verdiparagrafene i Krf velkommen som en god erstatning for bekjennelsesplikten, og jeg har gratulert Dagfinn Høybråten med vedtaket. En bekjennelsesplikt har ikke samme funksjon som før, i vår tid er bekjennelsen av kristen tro ganske utvannet. Bak kristennavnet kan det faktisk skjule seg mange meninger som er lite forenlig med partiets verdier.

Jeg synes sentralstyrets forslag til endrede paragrafer er gode og tydelige. Når kandidater til tillitsverv må slutte seg til dette, vil resultatet bli større tydelighet og ikke mindre, slik jeg oppfatter det. Jeg siterer:
§1 KrFs formål er å fremme en kristendemokratisk politikk bygget på det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter.  §2 Alle tillitsvalgte og folkevalgte for KrF er forpliktet på og skal arbeide for partiets kristne verdigrunnlag slik det er definert i §1.

Jeg tror at mange som ikke kaller seg personlig kristne, men som likevel står for kristen tro og verdier, vil stemme på et parti med et slikt verdigrunnlag, og også stille til tillitsverv. Jeg tror også at mange, både muslimer og folk fra andre religioner, kan tenke seg å stemme KrF på grunn av partiets verdisyn. Det er likevel ganske utenkelig at disse kan slutte seg til og arbeide for det kristne verdigrunnlaget i en slik grad at de kan ha tillitsverv.

Jeg oppfordrer partiledelsen i KrF å stå tydelig og offensivt fram å presisere at denne forandringen faktisk er en klargjøring av både av begreper og verdigrunnlag. Dette handler ikke om, så vidt jeg kan se, å slippe inn folk uten et kristent verdigrunnlag i partiledelsen eller i tillitsverv. Men vi merker på uttalelsene i media at forsiktigheten lett tar overhånd og det hele blir litt nølende presentert. Det hadde vært befriende med tydelig tale. De tillitsvalgte må rett og slett stå for §1 og §2!

Norge trenger det kristne verdipartiet KrF. Friskhet og tydelighet kan bringe partiet tilbake på høyden!

Reklamer

Märtha Louise, engler og kristne lokaler

Misjonsselskapet har blitt kritisert for å leie ut sine lokaler til kronprinsesse Martas engleskole. Isolert sett er ikke det noe problem. Lokaler, ikke engang kirker, er hellige i seg selv. Gud bor ikke i hus gjort med hender. Sann kristendom handler ikke om bygninger, relikvier eller religiøse symboler, men om hjertets tro og forhold til Gud. Jesus var tydelig ovenfor kvinnen ved brønnen; det handler ikke om å be på et spesielt fjell eller et såkalt hellig sted, men det handler om hjerter som ber i ånd og sannhet.

Derfor blir dette mer et spørsmål om hva kristne kirker vil identifisere seg med når de eventuelt leier ut kirkebygg og lokaler til denne type arrangement. Åndelig sett betyr det ikke så mye om man leier ut til engelskolen, et business arrangement eller et opplegg i kommunal regi. Hvis man har et forretningsmessig forhold til utleie av sitt kirkebygg eller lokale, mener jeg at det er plass for Martas engleskole, selv om det er klokt å presisere at man leier ut lokalet og ikke går god for innholdet. Man kan til og med få en mulighet til å komme på banen og fortelle hva man tror på! Nå har kronprinsessen tydelig forklart at det skal ikke skje spiritisme eller “kontakt” med døde, og godt er det, selv om det her er et stort grenseland. Her forstår jeg biskopene. Et sted går grensen!

Nyåndeligheten er på full fart inn i landet, og store deler av det norske folk ser ut til å ta del i en “åndelig bølge”. Det beklagelige er at de fleste av disse ikke ser etter svar i kristne kirker, og det meste av dette går den kristne kirke forbi. Engler finnes i følge Bibelen, og det er Jeus som er veien til himmelen. Men engledyrkelse blir avgudsdyrkelse. Englene har sin oppgave, men de skal ikke ha vår oppmerksomhet eller tilbes. Kristen tro handler ikke om mystisisme, men om kraftfulle åndelige realiteter.

La oss bruke nyåndeligheten til å komme på banen med budskapet om Jesus Kristus. Han har stått opp fra de døde, Han lever i dag, og Han gjør tegn og under. Her ligger enorme muligheter for alle som er opptatt av det åndelige og overnaturlige. Vi behøver ikke å gå “over bekken etter vann”! Kirker og menigheter: Sett det overnaturlige på agendaen nå!

Brenne hellige bøker

Pastoren i en menighet i USA har varslet at de skal brenne Koranen 11. september. på årsdagen for terrorangrepet i New York i 2001. Nå er pastor Terry Jones og menigheten i “tenkeboksen” etter alle de advarsler og protester som har kommet mot dette. Vi får håpe at denne mannen og hans disipler besinner seg! De har enda et par dager på seg til å komme til fornuft.

Selvsagt er det respektløst og meningsløst å brenne “hellige bøker”, enten det er Bibelen eller Koranen. Jeg mener det samme om flagg. Brenning av flagg er en respektløs handling, uansett hvem som gjør det og for hvilken sak. Vi har sett disse ting i politiske protester, og til og med i underholdningsbransjen. Verden behøver ikke denne typen aksjoner, eller “morsomheter”.  Respekt for hverandres tro og meninger er en grunnleggende verdi! Respekt betyr ikke enighet, men uten gjensidig respekt blir all dialog og fredsarbeid umulig!

En annen sak er at for en kristen er ikke Bibelen en relikvie eller “hellig gjenstand”. Det er innholdet som er hellig, ikke permer og trykksverte. Man kan brenne Bibler, men innholdet lever! Men det forsvarer selvsagt ikke å brenne verken Bibler eller andre “hellige bøker”. Jeg tror at Bibelen er Guds Ord til alle mennesker, men jeg har ingen problemer med på vise respekt for de bøker som regnes som hellige i andre religioner. Paulus viste respekt for de religiøse og deres gudstro da han besøkte Areopagos, selv om han ikke var enig med dem. Og Jesus sa tydelig at slik vi vil at andre skal være og gjøre mot oss, slik skal vi være mot dem.

Kraftige saker

Jeg er fascinert av Den Hellige Ånd. Han er Jesus Kristus i aksjon her og nå. Jeg tror på det ekte og genuine, at Gud virker gjennom vanlige mennesker på en troverdig og overbevisende måte. Jeg tror på en kirke som reiser seg frimodig og lever overnaturlig naturlig. Når jeg leser i Apostlenes Gjerninger, slår det meg hvor enkelt og naturlig det var. Det var liv, sunnhet, styrke og naturlighet. Folket elsket menigheten fordi de var gode mennesker å være sammen med. Folk møtte Jesus og hans kjærlighet i de troende. Det var kraftige saker.

Pinse er mye mer enn en opplevelse. Jeg tror på pinsens realitet og kraft i dag og hver dag. Jeg ser likevel noen grøfter som kan hindre kraften i å virke fullt ut. Det ene er loviskheten. Når ”pinsekristendommen” blandes med loviskhet, fordømmelse og hardhet mot mennesker, slutter den overbevisende kraften å virke, selv om vi fortsatt taler i tunger og forkynner Guds Ord. Den andre er mystisisme. Når vi legger vekt på det mystiske og ”overåndelige”, kan unaturlige og merkelige fenomener bli et slags er bevis på at Gud virker. Overdrevne profetier uten rot i Guds Ord blir en erstatning for det som virkelig er profetisk skapende og grensesprengende. Manifestasjoner og spesielle ytringer vil skje, men vi ønsker å se mer enn at folk rister, ler eller opplever mystiske fenomener.

Jeg tror på relevans og kommunikasjon. Når folk kommer til kirke er det viktig at de får høre ting som angår deres liv og hverdag. Bibelen har et budskap rett inn i menneskers liv og behov. Likevel er blir det feil når en predikant begrenses til å bli en moderne ”life coach”. Vi har mer å gi. Jesus lever, og Den Hellige Ånd virker med overbevisning når evangeliet forkynnes og Guds Ord undervises inn i menneskers liv og hverdag. Jeg tror det finnes en sunn og kraftig vei som vi må gjenoppdage! Det blir kraftige saker!

Klima -who cares?

Det snakkes stort sett lite om klimaendringer og miljøansvar i norske kirker, spesielt frikirker og vekkelsesbevegelser har liten tradisjon for dette. Det snakkes mer om dette i visse teologiske miljøer som oppfattes mer politisk orientert. Der hører man om klimautfordringene, sosial rettferdighet, og støtte til frigjøringsbevegelser.

Jeg holder meg til klima denne gang. Det kan være mange årsaker til unnfallenheten. Evangeliet er selvsagt viktigst. Å få folk til himmelen betyr mye mer enn hva slags luft de puster inn mens de lever. En annen sak er forkynnelsen av endetiden. Når klimaproblemene og manglende ozonlag blir et tegn på endens tid og en oppfyllelse av profetier, mister man lett noe av engasjementet til å kjempe for et bedre klima. “Who cares?”

Det er ingen motsetning. Martin Luther ble engang spurt om hva han ville gjøre hvis han visste at Jesus kom igjen i morgen. Da svarte han at han ville gå ut og plante et tre. Klokt sagt. Jeg har vokst opp med forkynnelsen om Jesus komme. Jeg har skrevet bok om det, og jeg tror på profetiene om endetiden, selv om jeg ikke forstår alt. Himmel og jord skal forgå, sier Bibelen, men det er ingen unnskyldning for likegyldighet.

Bibelen sier mye om jorden Gud ga oss, og om forvalteransvar.
Kom igjen. La oss arbeide for en bedre verden! Klimakristne behøves!